Skip Navigation LinksĐào tạo > Hướng dẫn sử dụng đối với sinh viên > Hướng dẫn lấy mẫu nhận diện khuôn mặt và thi trực tuyến

Hướng dẫn lấy mẫu nhận diện khuôn mặt và thi trực tuyến