Thông báo về việc đăng ký học học kỳ I năm học 2014-2015 cho SV ĐHCQ K68

 Nhằm phục vụ cho công tác triển khai chức năng đăng ký học trên cổng thông tin điện tử của sinh viên, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên khóa 68 đại học chính quy sử dụng tên tài khoản đã được cung cấp để đăng ký học các học phần học kỳ I năm học 2014-2015 theo quy định dưới đây:

- Thời gian đăng ký: từ 8 giờ 00 ngày 19 đến 8 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2014.

- Khối lượng học tập: mỗi sinh viên cần đăng ký 18 tín chỉ, tương ứng với các học phần:

+ Hóa hữu cơ 2, Hóa phân tích 1, Thực vật dược, Giải phẫu sinh lý, Vi sinh (sinh viên phải đăng ký cả lớp lý thuyết và lớp thực hành).

+ Giáo dục thể chất 3, Ngoại ngữ 3.

- Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn đăng ký trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường (http://daotao.hup.edu.vn:82/HuongDanDangKy.htm) và tham khảo thời khóa biểu theo đường dẫn: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pdt/noidung/Lists/thongbao/View_detail.aspx?ItemID=179.

- Sinh viên nộp lại kết quả đăng ký cho lớp trưởng trong ngày 25 tháng 9 năm 2014. Các lớp trưởng tập hợp kết quả đăng ký của sinh viên nộp lại cho phòng Đào tạo trong ngày 26 tháng 9 năm 2014.

- Sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo nếu có yêu cầu hỗ trợ trước thời gian hết hạn đăng ký.

                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày16 tháng 9 năm 2014

                                                                                                                                                            PHÒNG ĐÀO TẠO
3535 lượt truy cập
Các thông báo khác