ĐĂNG KÝ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH
THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo đang cho sinh viên Đại học chính quy khóa "Đăng ký định hướng chuyên ngành" trên cổng thông tin.

Chú ý: 
- Sinh viên phải đăng ký đủ 3 bước, những đăng ký mà không có đăng ký tổ bị xem là không hợp lệ, sinh viên phải  đang ký lại.
- Nếu gặp những vẫn đề hoặc lỗi phát sinh trong quá trình đăng ký, thì sinh viên phải phản ánh lại cho phòng Đào tạo.
1032 lượt truy cập
Các thông báo khác