Thông báo về việc liên hệ với cán bộ thực tế của sinh viên lớp O, P khóa 66
Phòng Đào tạo đã chỉ định nhóm trưởng của từng nhóm sinh viên ở mỗi cơ sở thực tế. Sinh viên các lớp xem danh sách nhóm trưởng và danh sách cán bộ hướng dẫn thực tế (chi tiết trong file đính kèm). Sinh viên chủ động liên lạc với nhóm trưởng nhóm mình để biết nội dung thực tập thực tế cụ thể. Nhóm trưởng chủ động liên hệ với cán bộ hướng dẫn thực tế để biết kế hoạch thực tế. Danh sách cụ thể xin xem tại địa chỉ: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pdt/noidung/Lists/thongbao/View_detail.aspx?ItemID=233
17 lượt truy cập
Các thông báo khác
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên lớp O, P K66 học kỳ I năm học 2015-2016 (08/18/2015 13:30:36)
Thông báo về việc đăng ký thi các học phần chưa tích lũy của sinh viên cao đẳng khóa 2, khóa 3 (07/30/2015 14:31:15)
Thông báo về việc nộp sổ thực tế và liên hệ với cán bộ hướng dẫn thực tế của sinh viên lớp M khóa 66 (07/23/2015 12:04:44)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên lớp M khóa 66 Học kỳ I - năm học 2015-2016 (07/16/2015 15:06:45)
Thông báo về việc đăng ký thực tế ngành 1 cho sinh viên cao đẳng khóa 4. (06/04/2015 16:28:10)
Thời khóa biểu chuyên đề tự chọn cao đẳng khóa 3 học kỳ 2 năm học 2014-2015 (04/25/2015 09:43:24)
Thông báo về việc thay đổi lịch học lại học kỳ II năm học 2014-2015 học phần Sinh học di truyền của hệ Cao đẳng (04/23/2015 16:43:03)
Thông báo về việc đăng ký học chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 3 Học kỳ II - năm học 2014-2015 (04/17/2015 17:32:55)
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 67, NĂM HỌC 2015 – 2016 (02/11/2015 15:18:09)
Tổ chức đào tạo định hướng chuyên ngành cho sinh viên K67 đại học chính quy năm học 2015-2016​ (02/06/2015 09:26:25)
Thời khóa biểu và lịch thi dự kiến các môn học lại - Học kỳ 2 năm học 2014-2015 (02/06/2015 09:18:59)