Thông tin liên hệ Cán bộ hướng dẫn thực tế ngành 2 học kỳ II năm học 2016-2017 của cao đẳng khóa 5
        Căn cứ vào kế hoạch tổ chức học phần thực tế ngành 2 học kỳ II năm học 2016-2017 của cao đẳng khóa 5, Nhà trường đã chỉ định Nhóm trưởng ở mỗi cơ sở thực tế.
        Sinh viên các lớp xem danh sách Nhóm trưởng và danh sách Cán bộ hướng dẫn thực tế theo danh sách tại đây.
        Sinh viên chủ động liên lạc với Nhóm trưởng để biết nội dung thực tập thực tế cụ thể.
        Nhóm trưởng liên hệ với Cán bộ hướng dẫn thực tế để biết kế hoạch thực tế.


1332 lượt truy cập
Các thông báo khác
Lịch thi học kỳ II (2016-2017) - Lần 2 - cho các lớp K67; M4,N4K48; BH9 (04/07/2017 16:55:00)
Thông báo về việc đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên cao đẳng khóa 5 Học kỳ II năm học 2016 - 2017 (04/05/2017 14:15:04)
Thời khóa biểu, lịch thi học lại học kỳ II năm học 2016-2017 (03/24/2017 15:28:43)
Lịch thi lần 2 học kỳ II năm học 2016-2017 của các lớp N5, O5, O6 LT48 (03/23/2017 16:33:21)
Kiểm tra lại thông tin về đề tài khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017 (Sinh viên K67; N4, M4 LT48) (03/20/2017 11:47:44)
Thông báo lịch thi vớt năm học 2016-2017 cho sinh viên năm cuối (03/09/2017 10:46:19)
Thông báo về việc thực tế của lớp BH9 học kỳ II năm học 2016-2017 (02/22/2017 16:18:41)
Tổ chức thi vớt một số học phần chưa tích lũy cho sinh viên năm cuối năm học 2016-2017 (02/22/2017 08:26:15)
Thông báo tổ chức học lại học kỳ II năm học 2016-2017 (02/20/2017 16:26:20)
Thông báo về việc đăng ký học chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 5 học kỳ II năm học 2016 - 2017 (02/10/2017 16:02:49)
Thông báo xét làm khóa luận năm học 2016-2017 (01/23/2017 11:40:25)
Quyết định, thông báo về việc miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ II năm học 2016-2017 (12/13/2016 10:55:14)
Lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017 cho các lớp N5, O5, O6 LT48 (01/10/2017 14:52:52)
Thời khóa biểu chuyên đề tự chọn học kỳ II năm học 2016-2017 khóa 67 và lớp M4, N4 khóa 48 (01/09/2017 08:44:22)
Quyết định Miễn học và công nhận điểm học phần tiếng Anh cho sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế học kỳ I năm học 2016-2017 (12/22/2016 16:15:04)
Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên nhập ngũ đi học đại học ở nước ngoài năm 2017 (12/19/2016 08:27:50)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên N5, O5 & O6 khóa 48 năm học 2016-2017 (12/14/2016 08:51:58)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên lớp M4, N4 khóa 48 năm học 2016-2017 (12/07/2016 09:06:42)
Thông báo về đăng ký chuyên đề tự chọn cho sinh viên khóa 67 năm học 2016-2017 (12/07/2016 09:03:36)
<< First | Prev |
[1] 234
| Next | Last >>