Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn học kỳ I năm học 2015-2016 cho CĐ khóa 4
Chi tiết xem tại địa chỉ: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pdt/noidung/Lists/thongbao/View_detail.aspx?ItemID=237
401 lượt truy cập
Các thông báo khác
Chào mừng sinh viên đại học chính quy khóa 70, đại học liên thông từ trung cấp khóa 50, đại học văn bằng 2 khóa 10 và sinh viên cao đẳng khóa 6! (09/04/2015 14:46:44)
Thông báo về việc liên hệ với cán bộ thực tế của sinh viên lớp O, P khóa 66 (08/31/2015 17:19:25)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên lớp O, P K66 học kỳ I năm học 2015-2016 (08/18/2015 13:30:36)
Thông báo về việc đăng ký thi các học phần chưa tích lũy của sinh viên cao đẳng khóa 2, khóa 3 (07/30/2015 14:31:15)
Thông báo về việc nộp sổ thực tế và liên hệ với cán bộ hướng dẫn thực tế của sinh viên lớp M khóa 66 (07/23/2015 12:04:44)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên lớp M khóa 66 Học kỳ I - năm học 2015-2016 (07/16/2015 15:06:45)
Thông báo về việc đăng ký thực tế ngành 1 cho sinh viên cao đẳng khóa 4. (06/04/2015 16:28:10)
Thời khóa biểu chuyên đề tự chọn cao đẳng khóa 3 học kỳ 2 năm học 2014-2015 (04/25/2015 09:43:24)
Thông báo về việc thay đổi lịch học lại học kỳ II năm học 2014-2015 học phần Sinh học di truyền của hệ Cao đẳng (04/23/2015 16:43:03)
Thông báo về việc đăng ký học chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 3 Học kỳ II - năm học 2014-2015 (04/17/2015 17:32:55)
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 67, NĂM HỌC 2015 – 2016 (02/11/2015 15:18:09)
Tổ chức đào tạo định hướng chuyên ngành cho sinh viên K67 đại học chính quy năm học 2015-2016​ (02/06/2015 09:26:25)
Thời khóa biểu và lịch thi dự kiến các môn học lại - Học kỳ 2 năm học 2014-2015 (02/06/2015 09:18:59)