Thông báo đăng ký chuyên đề tự chọn học kỳ I năm học 2015-2016 cho CĐ khóa 4
Chi tiết xem tại địa chỉ: http://www.hup.edu.vn/cpbdv/pdt/noidung/Lists/thongbao/View_detail.aspx?ItemID=237
8 lượt truy cập
Các thông báo khác
Chào mừng sinh viên đại học chính quy khóa 70, đại học liên thông từ trung cấp khóa 50, đại học văn bằng 2 khóa 10 và sinh viên cao đẳng khóa 6! (09/04/2015 14:46:44)
Thông báo về việc liên hệ với cán bộ thực tế của sinh viên lớp O, P khóa 66 (08/31/2015 17:19:25)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên lớp O, P K66 học kỳ I năm học 2015-2016 (08/18/2015 13:30:36)
Thông báo về việc đăng ký thi các học phần chưa tích lũy của sinh viên cao đẳng khóa 2, khóa 3 (07/30/2015 14:31:15)
Thông báo về việc nộp sổ thực tế và liên hệ với cán bộ hướng dẫn thực tế của sinh viên lớp M khóa 66 (07/23/2015 12:04:44)
Thông báo đăng ký cơ sở thực tế của sinh viên lớp M khóa 66 Học kỳ I - năm học 2015-2016 (07/16/2015 15:06:45)
Thông báo về việc đăng ký thực tế ngành 1 cho sinh viên cao đẳng khóa 4. (06/04/2015 16:28:10)
Thời khóa biểu chuyên đề tự chọn cao đẳng khóa 3 học kỳ 2 năm học 2014-2015 (04/25/2015 09:43:24)
Thông báo về việc thay đổi lịch học lại học kỳ II năm học 2014-2015 học phần Sinh học di truyền của hệ Cao đẳng (04/23/2015 16:43:03)
Thông báo về việc đăng ký học chuyên đề tự chọn của sinh viên cao đẳng khóa 3 Học kỳ II - năm học 2014-2015 (04/17/2015 17:32:55)
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHÓA 67, NĂM HỌC 2015 – 2016 (02/11/2015 15:18:09)
Tổ chức đào tạo định hướng chuyên ngành cho sinh viên K67 đại học chính quy năm học 2015-2016​ (02/06/2015 09:26:25)
Thời khóa biểu và lịch thi dự kiến các môn học lại - Học kỳ 2 năm học 2014-2015 (02/06/2015 09:18:59)